სერვისები

რას გთავაზობთ ჩვენი კომპანია:

გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების უნიკალური სისტემებისა და პოლიტიკის დანერგვას. ამავდროულად გაძლევთ სრულ გარანტიას, რომ ჩვენი პროდუქტი ეფექტურად იმუშავებს – წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ვიღებთ ჩვენ.

01.

შეფასება და ანალიზი

ნებისმიერი ორგანიზაცია მოწყვლადია სხვადასხვა ტიპის, სიმძიმისა თუ ხანგრძლივობის რისკების წინაშე.  მხოლოდ გამოცდილ ექსპერტს ძალუძს დროულად მოახდინოს რისკის იდენტიფიცირება, შეაფასოს, შეიმუშაოს პრევენციის ზომები, დაამყაროს კონტროლი და აწარმოოს რისკის წარმოქმნის პირობებზე ზედამხედველობა.

02.

პრევენცია და მართვა

შესაძლო რისკების დადგენის შემდეგ, სპეციალისტები შეიმუშავებენ თქვენს საწარმო პროცესებზე მორგებულ პოლიტიკასა და სისტემებს. ჩვენი შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დანერგვის შემდეგ, რისკების წარმოქმნის შესაძლებლობა მნისვნელოვნად იქნება ნიველირებული.

03.

მედიაცია სახელმწიფოსთან

სრული პასუხისმგებლობით ვუდგებით ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობას და ვუწევთ მის ადვოკატირებას სახელმწიფოსა და საზოგადოებასთან. ჩვენ მზად ვართ დაგიზღვიოთ რისკები სახელმწიფო რეგულაციების მიმართ და თუკი ჩვენი ქმედება არ იქნება საკმარისი ან იქნება ხარვეზიანი, სრულ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ჩვენს თავზე.

სერვისები
 • სახანძრო საევაკუაციო გეგმის შექმნა
 • პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი (ლიცენზირებული სპეციალისტის მიერ)
 • სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი
 • ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვა
 • იურისტის მომსახურება
 • სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება
 • მენეჯერების სწავლება
 • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება
 • უსაფრთხოების რისკების შეფასება / აუდიტი
 • აკრედიტებული პროფესიონალის გამოყოფა ობიექტზე
 • ISO მენეჯმენტის დანერგვა
 • HACCP-ის სისტემის დანერგვა და კონსულტირება
 • ხარაჩოს, ტექნიკისა და სპეც. დანადგარების საექსპერტო დასკვნები

პროცესი

შესწავლა

შევისწავლით თქვენს სამუშაო გარემოს, დავათვალიერებთ სივრცეს, მოვამზადებთ ფოტო და ვიდეო მასალას და ჩავატარებთ გასაუბრებებს.

ანალიზი

ექსპერტთა ჯგუფი მოახდენს რისკების იდენტიფიცირებას და შეიმუშავებს მათი გადაწყვეტის გზებს. რეკომენდაციები სრულად იქნება მორგებული თქვენი საქმიანობის სპეციფიკასა და რეალურ სამართლებრივ გარემოზე.

დოკუმენტაცია

მოხდება პოლიტიკისა და რეკომენდაციების დოკუმენტირება. აღნიშნული მასალა იქნება ერთგვარი სახელმძღვანელო თქვენთვის და თქვენი თანამშრომლებისთვის.

ტრენინგი

მდგრადი უნარ - ჩვევების გამომუშავებისა და რისკების მინიმიზების მიზნით, თქვენს თანამშრომლებს ჩაუტარდებათ შრომის უსაფრთხოების წესებისა და რეგულაციების საკითხებში სრულფასოვანი ინსტრუქტაჟი სერტიფიცირებული პროფესიონალების მიერ. პროცესის ეფექტიანობის გადამოწმების მიზნით, პერიოდულად ჩატარდება ტესტირებები.

მონიტორინგი

ეტაპობრივად განხორციელდება ობიექტების მონიტორინგი, რათა ვიყოთ გარანტირებული ჩვენს მიერ განხორციელებული ინსტრუქტაჟის სიცოცხლისუნარიანობაში და დავრწმუნდეთ, რომ რეკომენდაციები გათვალისწინებულია და სამუშაო სივრცე თანხვედრაშია რეგულაციებთან.

მედიაცია

საჭიროების შემთხვევაში, მზად ვართ გიშუამდგომლოთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან. იმ შემთხვევაში, თუკი ჩვენი შეცდომის გამო ინსპექცია დაგიწესებთ ჯარიმას, მზად ვართ სრულად დაფაროთ აღნიშნული.

ჩვენი მიზნობრივი სფეროები

 • საცალო და საბითუმო ვაჭრობა
 • საოფისე საქმიანობა
 • სასტუმრო
 • საზოგადოებრივი კვების ობიექტი
 • ქარხნები (ღვინის, ქაღალდის, ცემენტის რეზერვუარის)
 • სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • სამედიცინო დაწესებულება
 • მშენებლობა
 • საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია
 • საწყობი